Πλέον, μπορείτε να παραγγείλετε όσες ετικέτες πραγματικά χρειάζεστε! Συγκεκριμένα:

   Παραγγείλτε ένα μικρό αριθμό ετικετών (π.χ. για δειγµατισµό) χωρίς να περιορίζεστε σε ελάχιστη ποσότητα.
   Εξασφαλίστε συνεχή ανανέωση των ετικετών σας χωρίς κάποιο οικονοµικό ρίσκο.
   Ελέγξτε πώς δείχνει η ετικέτα στο προϊόν σας πριν παραγγείλετε µεγάλες ποσότητες.
   ∆ιατηρείστε χαµηλό στοκ ανά κωδικό ετικέτας.
   ∆υνατότητα άµεσης παράδοσης.